ΦΕΚ 4400/Τεύχος Β/07.07.2023 – ΚΥΑ οικ. 64002/06.07.2023 με τίτλο “Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 4005/Τεύχος Β/22-6-2023 με τίτλο “Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 3321/Τεύχος Β/18-5-2023 με τίτλο “Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 2587/Τεύχος Β/21-4-2023 “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1177/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει» (Β’ 1447).”

Συνέχισε να διαβάζεις

Εγκύκλιος 2/38478/ΔΕΠ/26-04-2023 “Κοινοποίηση της υπ’αρ. 64/20-4-2023 κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 1177/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4354/2015 (Α’ 176),όπωσ ισχύει» (Β’ 1447).”

Συνέχισε να διαβάζεις