Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

Συνέχισε να διαβάζεις

Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρ- μογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 «σχετικά με τα μέσα ατομι- κής προστασίας και για την κατάργηση της οδη- γίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Συνέχισε να διαβάζεις