ΦΕΚ 3321/Τεύχος Β/18-5-2023 με τίτλο “Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 2587/Τεύχος Β/21-4-2023 “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1177/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει» (Β’ 1447).”

Συνέχισε να διαβάζεις

Εγκύκλιος 2/38478/ΔΕΠ/26-04-2023 “Κοινοποίηση της υπ’αρ. 64/20-4-2023 κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 1177/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4354/2015 (Α’ 176),όπωσ ισχύει» (Β’ 1447).”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 91/Τεύχος Α/13-4-2023 “Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.”

Συνέχισε να διαβάζεις