Άδειες Προσωπικού

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας εξετάσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψηφίους διδάκτορες;

Απάντηση:  Όπως προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις, η άδεια εξετάσεων χορηγείται σε υπαλλήλους που παρακολουθούν πρόγραμμα που υλοποιείται από Ίδρυμα που ανήκει σε μια από τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, δηλαδή παρακολουθούν κύκλους σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Περαιτέρω, με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίστηκε ότι η άδεια εξετάσεων χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η εργασία επέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων δύναται να χορηγηθεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατά την ημέρα υποστήριξης της διπλωματικής τους εργασίας για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εφόσον αυτή συμπίπτει με το ωράριο εργασίας τους.

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια εξετάσεων δύναται να χορηγηθεί και στους υπαλλήλους που εκπονούν διδακτορική διατριβή, μόνο κατά την ημέρα υποστήριξης αυτής, εφόσον συμπίπτει με το ωράριο εργασίας τους.

Είναι δυνατό να διακοπεί η εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, εφόσον προκύψει ανάγκη λήψης μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή άδειας επαπειλούμενης κύησης;

Απάντηση: Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος ασθενήσει ενόσω βρίσκεται σε εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία του και να αιτηθεί αναρρωτικής άδειας. Η εν λόγω διακοπή της άδειας ανατροφής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που ο γονέας επιβάλλεται να λάβει μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3584/2007 (ΚΚΔΚΥ). Δεν επιτρέπεται η διακοπή της άδειας ανατροφής στην περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας.

Η έγκριση και η χορήγηση αναρρωτικής άδειας διακόπτει την άδεια ανατροφής τέκνου. Μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας ο/η υπάλληλος λαμβάνει αμέσως την διακοπείσα άδεια ανατροφής και συγκεκριμένα το διάστημα που υπολείπεται έως τη συμπλήρωση των εννέα μηνών.

Επίσης η εννεάμηνη άδεια ανατροφής είναι δυνατό να διακοπεί και στην περίπτωση επαπειλούμενης κύησης. Στην περίπτωση αυτή, το υπολειπόμενο διάστημα της άδειας ανατροφής για το πρώτο τέκνο θα ληφθεί όταν ο/η υπάλληλος έχει ολοκληρώσει την άδεια ανατροφής για το νέο τέκνο και εφόσον το πρώτο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του.

Επιτρέπεται η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου;

Απάντηση: Όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 38 του του ν. 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων – ΚΚΔΚΥ) απαγορεύεται η άσκηση στους υπαλλήλους ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση με αμοιβή έργου ή εργασίας που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία. Απαγορεύεται στον υπάλληλο η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

Δυνάμει των ανωτέρω, η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή συνιστά αυτοτελές δικαίωμα, προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κώδικα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική διάταξη (άρθρο 38).

Στο πλαίσιο αυτό, υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε άδεια ανατροφής τέκνου δύνανται να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), με την επιφύλαξη ωστόσο της μη ακύρωσης του σκοπού χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου.

Χορηγείται άδεια εξετάσεων σε δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος φοιτά σε ΔΙΕΚ;

Απάντηση:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 (ΚΚΔΚΥ), όπως ισχύει: «1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές». Επομένως, η άδεια εξετάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ΚΚΔΚΥ χορηγείται σε υπαλλήλους που παρακολουθούν πρόγραμμα που υλοποιείται από Ίδρυμα που ανήκει σε μια από τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Τα ΙΕΚ αποτελούν δομές παροχής μεταδευτεροβάθμιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης της μη τυπικής εκπαίδευσης. Εφόσον τα ΙΕΚ αποτελούν δομές παροχής μεταδευτεροβάθμιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης δεν μπορεί να χορηγηθεί στο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό άδεια εξετάσεων για την φοίτησή του σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ.